602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Pracownicze plany kapitałowe

Kary

Implementacja Pracowniczych Planów Kapitałowych dotyczy wszystkich pracodawców. Niedopełnienie obowiązków może spotkać się z poważnymi finansowymi sankcjami a  w niektórych  przypadkach nieuprawnionego używania nazwy PPK do określania swojej działalności , nawet kary pozbawienia wolności.

Oto niektóre przewinienia, za które za które przyjdzie pracodawcom zapłacić:

  • niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie – kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń z roku poprzedzającego
  • nakłanianie pracownika do rezygnacji z PPK – do 1,5% funduszu wynagrodzeń z roku poprzedzającego
  • niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o prowadzenie w imieniu i na rzecz pracownika kara od 1000 do 1 000 000 PLN
  • brak dokonywania wpłat na PPK od 1000 do 1 000 000 PLN
  • braki w zgłaszaniu wymaganych ustawą danych lub podawanie danych nieprawdziwych – kara od 1000 do 1 000 000 PLN
  • brak prowadzenia dokumentacji związanej z obliczaniem wpłat do PPK

WAŻNE TERMINY

Sprawdź termin implemlemntacji PPK w Twojej firmie

obowiązki pracodawcy

Sprawdź jakie obowiązki nakłada na Ciebie prawo

wybór firmy zarządzającej

Dokonaj najlepszego wyboru dla swojej kadry

pomoc we wdrożeniu

Skorzystaj z  pomocy naszych profesjonalistów