602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Ochrona kadry managerskiej

Rozwiązanie kierowane do władz, zarządów, rad nadzorczych i szeroko rozumianej kadry managerskiej (włączając niższe funkcje kierownicze) spółek, wspólnot, fundacji, spółdzielni etc.

Osoby te, w świetle wielu polskich norm prawnych, narażone są na kary administracyjne, kary skarbowe, roszczenia ze strony klientów, pracowników, władz firmy, a nawet wspólników, które muszą pokryć z własnego, prywatnego majątku(!),

Osobnym kosztem jest obsługa prawna sporów i spraw sądowych, często liczona w dziesiątkach a nierzadko w setkach tysięcy złotych, które broniący musi sfinansować już w trakcie trwania sporu czy obrony.

 

Przykład 1

W związku z nieprawidłowościami popełnionymi przy procedurze przetargowej, firmie cofnięto dotację z Unii Europejskiej na rozbudowę infrastruktury produkcyjnej. Udziałowiec kapitałowy firmy domaga się rekompensaty finansowej ze strony CFO spółki odpowiedzialnego za nadzór nad tym procesem.

Przykład 2

Pracownik wnosi sprawę cywilną o mobbing i naruszenie dóbr osobistych przeciwko jednemu z dyrektorów spółki. Dyrektor odrzuca oskarżenia, potrzebuje środków finansowych na prawną obronę swojego imienia, oddalenia zarzutów, uniknięcia odszkodowania oraz poprawę wizerunku.

Przykład 3

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zaniża wartość budynku przy ubezpieczeniu wspólnoty. Po zaistniałej szkodzie skutkuje to tylko częściową wypłatą odszkodowania, niepozwalającą pokryć strat wspólnoty. Wspólnota wnosi sprawę o odszkodowanie do Zarządu, uzasadniając ją błędem i niedochowaniem należytej staranności przy wskazaniu parametrów programu ubezpieczenia.

Przykład 4

Spółka zawiera transakcje z wykorzystaniem instrumentów pochodnych (kontrakty terminowe na giełdzie metali), które doprowadziły spółkę do wielomilionowych strat. Spółka występuje z roszczeniem wobec byłego już prezesa o pokrycie tych strat, uznając te decyzje za błędne i lekkomyślne.

Przykład 5

Wierzyciel spółki, w związku z nieskutecznością egzekucji wierzytelności pomimo wyroku zasądzającego ich zwrot przez spółkę na rzecz wierzyciela, składa wniosek o wyegzekwowanie należności z członków zarządu spółki w trybie art. 299 KSH.

Drodzy Klienci, epidemia COVID-19 postawi wiele przedsiębiorstw w trudnej sytuacji, a być może zachwieje nawet ich egzystencją. Zarządy Firm czeka czas dużych wyzwań i trudnych decyzji. Namawiamy do wnikliwej weryfikacji zapisów Państwa polis ubezpieczeniowych. Służymy w tym zakresie bezpłatną konsultacją.

Zapraszamy do KONTAKTU