602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

OC Zarządu

Financial Life Sp. z o.o. oferuje produkt: OC Zarządu, zwany również D&O (ang. Directors & Officers). Jest to ochrona ubezpieczeniowa kadry managerskiej spółki z tytułu zobowiązań spowodowanych błędnymi decyzjami lub zaniechaniami.

Produkt OC Zarządu zyskuje coraz szersze zrozumienie i popularność, można powiedzieć, że w dużych spółkach i korporacjach, posiadanie takiej polisy powoli staje się standardem. W specyfikę pracy Członków Zarządu i bardziej ogólnie Managerów Spółek, wpisane jest wiele ryzyk, a każdy błąd może mieć wymierne skutki finansowe. OC Zarządu swoim zakresem chroni prywatny majątek managerów przed roszczeniami, których przyczyną może być zarówno błędna decyzja jak i zaniechanie niezbędnych decyzji. Polisa może obejmować byłych, obecnych i przyszłych Członków Zarządu. Ochronę rozszerza się na osoby bliskie w sytuacji gdy w grę wchodzi wspólnota majątkowa z pełniącym funkcję managerem. Członkowie Zarządu ponoszą odpowiedzialność finansową całym swoim majątkiem.

Zapraszamy do rozmowy jak zabezpieczyć Państwa finanse by nie zostały narażone na możliwe negatywne skutki finansowe pełnionych funkcji managerskich. Zespół Financial Life Sp. z o.o.