602 107 532 ; 697 172 185 office@financial-life.pl

Pracownicze plany kapitałowe

wybór instytucji zarządzającej

Wyboru instytucji zarządzającej funduszami PPK, na których odkładane będą składki pracowników, można dokonać pomiędzy ofertą zarejestrowanych i umieszczonych na portalu PPK:

  • Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
  • Powszechnych Towarzystw Emerytalnych
  • Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych
  • Zakładów ubezpieczeń

Należy nadmienić, że zgodnie z Ustawą o PPK, wybór tej instytucji należy skonsultować z reprezentacją Załogi, np. związków zawodowych o statusie zakładowej organizacji związkowej, lub jeśli ich nie ma z wyłonioną do tego celu grupą reprezentantów załogi.

Ważne jest jednak, że wybór jest obowiązkiem Pracodawcy, a w przypadku braku osiągnięcia konsensusu z Załogą na miesiąc przed terminem obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie, Pracodawca sam może podjąć taką decyzję jednostronnie.

Kryteria wyboru instytucji zarządzającej Ustawa o PPK wskazuje w art. 7 pkt.3 , są to między innymi:

1. Finansowe warunki proponowane przez instytucję zarządzającą

Analizy i porównania wymagają nie tylko opłaty za zarządzanie, ale warto również zwrócić uwagę na pozostałe aspekty kosztowe funkcjonowania funduszu

2. Efektywność w zarządzaniu aktywami

Warto pokusić się o zdefiniowanie pewnych benchmarków, wskaźników, na których tle będziemy dokonywać oceny dokonań instytucji zarządzających

3. Doświadczenie w zarządzaniu funduszami

Znajomość rynku instytucji zarządzających funduszami będzie tu cenna, warto wiedzieć, w czym szczególnie – jakich klasach aktywów, typów funduszy – dany podmiot miał największe sukcesy. Przydać się może znajomość nazwisk i dokonań osób zarządzających poszczególnymi funduszami w tych instytucjach.

Rzeczywiście przydatne są tu kompetencje wymagające specjalistycznej wiedzy i wieloletnich doświadczeń w tym obszarze.  Dysponujemy odpowiednim doświadczeniem i know-how by przygotować stosowne analizy i wesprzeć Państwa wybór.

Nie są to jednak jedyne kryteria wyboru, którymi Pracodawca może oceniać ofertę instytucji zarządzających. Wybierający ma prawo do postawienia dodatkowych wymagań i oceny ich realizacji przez instytucję zarządzającą.

Wszystkim argumentom za i przeciw musi jednak przyświecać najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych.

 

KARY finansowe

Sprawdź kary za niedopełnienie obowiązków

WAŻNE TERMINY

Sprawdź termin implemlemntacji PPK w Twojej firmie

obowiązki pracodawcy

Sprawdź jakie obowiązki nakłada na Ciebie prawo

pomoc we wdrożeniu

Skorzystaj z  pomocy naszych profesjonalistów